Vízgazdálkodási szótár

Vízgazdálkodásban használt fogalmak és magyarázatok, több nyelven

 fogalommagyarázóangolmagyarázónémetmagyarázó
abiogénNem biológiai, szervetlen eredetű.abiogenous abiogen 
abiotikusEgy ökoszisztémának vagy egy környezetnek élettelen, élőlények által nem lakott része.abioticPertaining to the non-living part of an ecosystem or to an environment where life is absent.abiotischDem nicht lebenden Teil eines Ökosystemes oder einer Umwelt, in der es kein Leben gibt, angehörend.
abláció; elhordás /víz által/(1) Kombinált folyamatok (például olvadás, szublimáció, párolgás, gleccseromlás), melyek a hó vagy jég gleccserről vagy hótakaróról történő eltűnését okozzák. Ezt a fogalmat használjuk tárgyi folyamatok által okozott mennyiségi veszteségek meghatározásánál;(2)Olvadás, párolgás, szél és lavina által okozott hótakaró vízekvivalencia szintjének csökkenése.ablation(1) Combined processes (such as melting, sublimation, evaporation, calving) which remove snow or ice from a glacier or from a snow field. Also used to express the quantity lost by these processes.;(2) Reduction of the water equivalent of snow cover by melting, evaporation, wind and avalanches.Ablation, Ablation der Schneedecke (3); Schneedeckenabbau (3)(1) Kombinierte Vorgänge wie Schmelzen, Sublimation, Verdunstung oder Kalben, die bewirken, daß Schnee oder Eis von einem Gletscher oder einer Schneedecke verschwinden. Der Begriff wird auch gebraucht, um die Menge auszudrücken, die durch diese Prozesse verlorengeht.;(2) Verminderung des Wasseräquivalentes einer Schneedecke durch Schmelzen, Verdunstung, Wind und Lawinen.;(3) Vorgang, bei dem das Wasseräquivalent der Schneedecke durch Schneedeckenausfluß und Verdunstung abnimmt. (DIN 4049)
abrázió; kimarás; letarolás /tenger által/Vizek hullámainak felszínalakító munkája, felületkoptató hatása.abrasionAct or process of wearing down by friction, or the resulting effects, with movement of debris, whether it be in a stream, sea, ice or wind.Abrieb (1); Abschliff (2); Abrasion (3)(1) Mechanischer Verschleiß, den ein Korn (Geröll) beim Transport erfährt.;(2) Vorgang der Abtragung durch Reibung oder die Auswirkung eines solchen Vorganges verbunden mit der Bewegung von Feststoffen in Fließgewässern, im Meer, in Eis oder durch Wind.;(3) Abtragungswirkung der Meeresbrandung unter Bildung von Abrasionsflächen.
abszolút érdesség absolute roughness  absolute Rauhigkeit 
abszolút páratartalomTérfogategységnyi levegőben található vízgőz tömege.absolute humidityMass of water contained in a unit volume of moist air.absolute FeuchteMasse des in einer Volumeneinheit feuchter Luft enthaltenen Wasserdampfes.
abszorpciós sávAzok az elektromágneses spektrumon belüli hullámhossz tartományok (frekvencia), melyek sugárzó energiája elnyelődik (abszorbálja) az anyagban (MRS -mágneses rezonancia spektroszkópia).absorption bandRange of wavelengths (or frequencies) in the electromagnetic spectrum within which radiant energy is absorbed by a substance. (MRS)AbsorptionsbandBereich der Wellenlängen (oder Frequenzen) im elektromagnetischem Spektrum, in dem Strahlungsenergie durch eine Substanz absorbiert wird.
abszorpciós veszteségCsatornából vagy tározóból, vagy más víztömegből, vagy mezőről kezdeti feltöltés folyamata során átszivárgás útján jelentkező vízveszteség.absorption lossLoss of water by infiltration from a canal, reservoir or other body of water or from a field during the process of initial filling.Absorptionsverlust,Wasserverlust durch Versickerung aus einem Kanal, Speicherbecken oder einem anderen Wasserkörper bzw. von einem zu bewässernden Feld während des ersten Füllungsvorganges.
absztrakció; vizkivételA víz bármilyen forrásából történő állandó vagy átmeneti elvonása. (ISO/6107)abstractionRemoval of water from any source, either permanently or temporarily. (ISO/6107)Entnahme,Ständige oder vorübergehende Ableitung von Wasser aus irgendeinem Wasservorkommen.
acél dúcpallóMunkagödrök függőleges falának megtámasztásához a fa dúcpallókat pótló 30-40 cm széles, 5-8 mm vastag, 3-8 m hosszú, a merevség növelésére bordázottan vagy hullámozottan sajtolt acéllemez.steel poling board Stahlspunddiele 
acél szádpallóKülönleges keresztmetszetű, tört vonalú vagy hullámos szelvényű, két szélén hornyolt acéllemez; a vas szád fal elemi része.steel sheet pile Stahlspundbohle 
acélbélésVizet szállító csővezetékek és műtárgyrészek belső burkolata acélból, elsősorban a szilárdság növelésére, ill. a csőfalban keletkező húzóerők felvételére.steel lining Stahlauskleidung 
adagoló szivattyúFolyadék halmazállapotú anyagok-rendszerint vegyszerek-változtatható mennyiségének adagolására alkalmas dugattyús szivattyú.proportioning pump Dosierpumpe 
adatarchiválásAz adatok katalogizált tárolása.data archivingStorage of data on a set of catalogued files which are held in some backup storage medium and not necessarily permanently on-line.DatenarchivierungSpeicherung von Daten in katalogisierten Dateien, die in einem Reservespeicher und nicht unbedingt ständig on-line gehalten werden.
adatbank; adatbázisMeghatározott alkalmazás céljából, általában közvetlen elérésű tároló eszközön használt adatfájlok.data bank;data base;Comprehensive set of related data files for a specific application, usually on a direct access storage device.DatenbankUmfangreiche miteinander in Beziehung stehende Dateien für spezifische Anwendungen, meist mit Direktzugriffsmöglichkeit.
adatfeldolgozás(1) Megfigyelési adatoknak addig történő kezelése, amíg nem kerülnek olyan kész formába, mely speciális célnak megfelelő lenne. (2) Az adat informatikai eszközökkel történő feldolgozása. Célja általában a rendelkezésre álló adatok segítségével új információhoz jutás.data processingHandling of observational data until they are in a form ready to be used for a specific purpose.DatenverarbeitungBearbeitung von Meßdaten bis zu einer Form, die ihre Nutzung für einen bestimmten Zweck ermöglicht.
adatgyűjtés platform; mérés platfromAutomata mérő készülék rádióadóval, mely segítségével műholdas kapcsolatot lehet létesíteni egy fogadó állomással.data collection platform (DCP)Automatic measuring device with a radio transmitter to provide contact via a satellite with a reception station.MeßplattformAutomatische Meßstation mit Funksender zur Kontaktherstellung mit der Empfangsstation über Satellit.
adatgyűjtési rendszerÖsszegyűjtött megfigyeléseknek azon összehangolt rendszere, mely a hidrológiai hálózatból,és a megfigyelések átvitelére szolgáló adatfeldolgozó létesítményből áll.data collection systemCoordinated system for collecting observations from a hydrological network and the transmission of the observations to a data-processing facility.DatensammelsystemKoordiniertes System zur Sammlung von Meßdaten in einem hydrologischen Meßnetz und zur Übertragung der Meßdaten auf eine datenverarbeitende Einrichtung.
adhézióA folyadék és a szilárd falak közötti molekuláris erőhatás, amelynek következtében a határfelületekkel szomszédos folyadékrészecskék a falakhoz tapadnak.adhesion Adhäsion 
adhéziós víz; tapadó vízNedves szemcsehalmazban, (pl. nedves talajban, vagy szennyvíziszapban) az abszorpciós vízrétegen túl szemcsékre tapadó (adhézió) víz, amelyet a szilárd szemcsefelülethez a még telítetlen molekuláris erők kötnek.adhesive water;intergranular water film;Water held in the soil by molecular attraction and forming a film around the solid particles of the soil.adhäsives Wasser, Adhäsionswasser,Durch molekulare Anziehung im Boden gehaltenes Wasser, das einen Film um die festen Bodenteilchen bildet.
adszorpcíós burokA hidrátburoknak az a része, amelyet a növények elvonhatnak a talajszemcsétől.adsorption water Adsorptionshülle, Adsorptionswasser 
adszorpciós szennyvíztisztításA szennyvízből a kémiai és biológiai módszerekkel nem kielégítő mértékben vagy egyáltalán el nem távolítható szennyező anyagok eltávolítása. Legelterjedtebb adszorbens az aktív szén. A szennyvizet granulált aktívszénoszlopokon vezetik át, vagy por alakban adagolják a szennyvízhez. A harmadik szennyvíztisztítási lépcsőben alkalmazott eljárás.adsorptive treatment of sewage adsorptive Abwasserreinigung 
advekcióLégtömegek, illetve légköri anyagok (levegő, atmoszféra) vízszintes irányú áramlása. A köd ( pl. az egyik helyről a másikra)útján mozog. advectionProcess of transfer of air-mass properties by the velocity field of the atmosphere.AdvektionTransport von Luftmassen bestimmter Eigenschaften durch das horizontale Geschwindigkeitsfeld der Atmosphäre.
aeráció; levegőztetésA vízben oldott oxigén mennyiségének növelése.aerationAddition of air to water resulting in a rise of its dissolved oxygen level.BelüftungEintrag von Luft in Wasser, der einen erhöhten Gehalt an gelöstem Sauerstoff zur Folge hat.
aerációs zóna; háromfázisú talaj; talajlevegőtartalmű öv; aerációs talajréteg; fedőrétegA litoszférának az az üreges része, mely levegőt, és vizet is tartalmaz. Telítetlen tajanak is nevezik.zone of aeration;unsaturated zone;That portion of the lithosphere in which the interstices are filled partly with air and partly with water.Belüftungszone, ungesättigte ZoneDer Teil der Lithosphäre, in dem die Poren teils mit Luft und teils mit Wasser gefüllt sind.
aeroakcelerátorKis helyet igénylő, levegőztetővel egybeépített ülepítőből álló biológiai szennyvíztisztító berendezés. A levegőztető térben függőleges rolort helyeznek el, mely az oxigénellátás mellett az ülepítőből visszajutó (recirkulációs.) iszapot a szennyvízzel még hatásosan össze is keveri. aeroaccelerator Aero-Akzelerator 
aerob állapotA víznek olyan állapota, mely tartalmazza az aerob baktériumok fenntartásához szükséges vízben oldott oxigén mennyiséget. aerobic conditionCondition of water which contains dissolved oxygen sufficient to support aerobic bacteria.aerober ZustandZustand des Wassers, in dem genügend gelöster Sauerstoff vorhanden ist, so daß aerobe Bakterien lebensfähig sind.
aerob iszapkezelésA szennyvíztisztításnál keletkező nyers és fölös eleveniszap levegőztetéssel való biológiai kondicionálása. A kondicionálás célja elsősorban az iszap előkészítése a víztelenítéshez, szikkasztáshoz, másodsorban rothadóképességének csökkentése, tehát "stabilizálása". Az ~ a szerves iszaprészecskék által hidratált, valamint a bakteriális sejthez kötött vizet felszabadítja, ezáltal az iszap vízleadó képessége jelentősen megjavul és így elhelyezhetővé válik.aerobic sludge processing aerobe Schlammbehandlung 
aggradációAz üledéksor vertikális növekedése, gyakorlatilag a fácieszónák elmozdulása nélkül. A kitölthető tér gyarapodásának és az üledék felhalmozódásnak az egyensúlyát jelzi.aggradationProcess of raising a land surface by the deposition of sediment.Akkumulation, Aufschüttung, Aufhöhung(1) Anhebung des Geländes (z.B. einer Flußsohle) durch Sedimentablagerung.;(2) Anhäufung erodierten Materials. (DIN 4047)
aggregátA hajtómotorral közös alvázra épített szivattyú, áramfejlesztő, kompresszor stb. gépcsoport.aggregate Maschineneinheit , Maschinensatz , Aggregat 
agresszív szénsavA vízben oldott szabad szénsavnak az a (a tartozékos szénsavat meghaladó) része, amely a kőzetek kalciumkarbonátjait hidrogén-karbonátok formájában oldani (és ezzel korrodálni) képes.aggressive carbonic acid aggressive Kohlensäure; Anteil an aggressiver Kohlensäure 
agresszív talajOlyan ásványi és vegyi összetevőket tartalmazó talaj, amelyben nedves állapotban az építményekre káros vegyületek képződhetnek.aggressive soíl aggressiver Boden 
agresszív talajvízOlyan vegyianyagokat tartalmazó talajvíz, amely az építőanyagok és szerkezetek állékonyságát csökkenti.aggressive ground water aggressives Grundwasser 
agresszív vízNagy szén-dioxid-tartalmú agresszív szénsavat tartalmazó víz, amely egyéb vízben nem oldódó bázisos anyagokat is képes feloldani. . aggressive waterWater having the power of dissolving or disintegrating solids in contact with it.aggressives WasserWasser, das mit ihm in Berührung stehende Feststoffe auflösen oder zersetzen kann.
agrotechnikai beavatkozásOlyan beavatkozás a talaj állapotába, amely a növénytermesztésnek jobb feltéleleket biztosít. Tágabb értelemben tehát a növények termesztéstechnikájának rendszere (talajhasználat. trágyázás, talajművelés, vetés, növényápolás, öntözés, betakarítás). agrotechnical interference agrotechnischer Eingrift 
agrotechnikai talajvédelemA lejtők talaját védő, a víz és szél romboló hatását megakadályozó agrotechnikai beavatkozások összessége.agrotechnical soil conservation, conservation farming bodenerhaltende Bewirtschaftung 
agyagásványokAz agyagos talajok olyan kolloid finomságú kristályai, amelyek nagy mennyiségű vizet tudnak megkötni, és a vízben oldott különböző elemek ionjait kristályfelületükhöz kötött más ionokkal -esetleg jelentős térfogatváltozással-ki tudják cserélni.clay minerals Tonmineralien 
agyagékViszonylag áteresztő anyagból álló föld mű vek és köművek koronájáról utólag lemélyített árokba beépített, agyagfrakciót tartalmazó vízzáró elem.clay core Tonkern Kernmauer 
agyagmagVízzáró agyagból készített falszerű szerkezet, vízáteresztő anyagból készült földgátak és töltések belsejében a vízszivárgás megakadályozására.clay core, puddled core Lehmkern 
agyagszigetelésEljárás a vízszivárgás csökkentésére vagy megakadályozására. Készülhet a gáttest belsejében, víz felöli rézsűjén vagy a gáttest előtt agyagszőnyegként a vízáteresztő rétegek szigetelésére vagy a szivárgási út hosszának megnövelésére.layer of puddled clay, diaphragm Lehmdichtung 
akadályA felszíni vagy felszín alatti vizek áramlását akadályozza.barrierObstruction to the flow of surface water or groundwater.Barriere,Hindernis für die Strömung eines oberirdischen Gewässers oder von Grundwasser.
akklimatizációAz a folyamat, melynek során a mikroorganizmusok életműködése az adott külső feltételekhez alkalmazkodik.acclimatization Akklimatisation 
akkréciós teljesítményEgységnyi idő alatt, a víztározó egységnyi területéhez hozzáadott víz mennyisége.rate of accretionAmount of water added to an aquifer per unit area and per unit time.Größe der ZunahmeWasservolumen, das einem Grundwasserleiter pro Flächen- und Zeiteinheit zugeführt wird.
akkumuláció; felhalmozás; felhalmozódás(1) Eróziós vagy kopási folyamat során keletkező termékek (víz, só, üledékek stb.) felhalmozódása (raktározása) a természetben vagy mesterséges víztestekben. ,(2) Hó vagy bármely más szilárd formában található vízmennyiség, mely egy gleccseren, úszó jégtáblán, vagy hómezőn felhalmozódikaccumulation(1) Process of storage of products of erosion or abrasion, or of water, salts, sediments, etc., in natural or artificial water bodies.;(2) Quantity of snow, or any other form of water in the solid state, which is added to a glacier, floating ice, or a snow-field.Akkumulation(1) Prozeß der Ansammlung von Produkten der Erosion oder des Abriebes bzw. von Salzen, Sedimenten usw. in natürlichen oder künstlichen Gewässern.;(2) Schneemenge oder jede andere Form von Wasser in festem Zustand, die einem Gletscher, Eisschollen oder einem Schneefeld hinzugefügt wird.
aknaFöld alatti létesítmény a szivattyúk, tolózárak és egyéb gépek és berendezések elhelyezésére, csővezetékek szerelésére, tisztítására vagy csőelágazások kialakítására.shaft, pit Schacht 
aknakút0,80 m-nél nagyobb átmérőjű, általában vasbetonból készített, henger alakú akna. Legfeljebb 15-20 m mély, rendszerint süllyesztéssel létesül.lined dug well Schachtbrunnen 
aknás csőátereszOlyan csőáteresz, melynek egyik vegén - az elzárószerkezet elhelyezése, hordalékfogás vagy eséscsökkentés céljából -lemélyített tér, akna van kiképezve.well-drop culvert Schachtabsturzdurchlaß 
aknás túlfolyóFöldből vagy kőhányásból épített dombvidéki völgyzáró gát egyik (ritkább) típusú túlfolyója. A felvíz felöl haladva három fő részből áll: bukóperemmel (bukótölcsérrel) kialakított függőleges akna, amely ritkábban ferde átmeneti szakasszal, rendesen éles könyökkel csatlakozik a gáttest alatt vagy a hegyoldalba a gáttestet megkerülő vízszintes alagúthoz, majd annak végén az energiatörőhöz.shaft spillway Schachtüberlauf 
aktinométerA föld felszínére érkező hőmennyiséget, a besugárzás erősségét mérő műszer.actinometer, solarimeter Aktinometer, Strahlungsmesser 
aktív érzékelési rendszer(1) érzékelési rendszer, amelynek forrása a saját elektromágneses sugárzás, mint például egy radar.; (2) rendszer, amely méri a visszavert sugárzás felület vagy tárgy, és nem termelt (kibocsátott), a felület vagy tárgy. (MRS)active sensing system(1) Sensing system having its own source of electromagnetic radiation, e.g. a radar.;(2) System that measures radiation reflected from a surface or object and not produced (emitted) by the surface or object. (MRS)aktives Fernerkundungssystem,(1) Fernerkundungssystem mit eigener Quelle elektromagnetischer Strahlung, z.B. ein Radarsystem.;(2) System, das die Strahlung mißt, die von einer Oberfläche oder einem Gegenstand reflektiert und nicht von dieser Oberfläche oder einem Gegenstand emittiert wird.
aktív földnyomásLétesítmények földdel érintkező felületén vagy egy földtömeg belsejében felvett tetszőleges felületen fellépő föld nyomásnak az a határértéke, amely a földtömegben csúszólap vagy csúszólapsereg kialakulása kíséretében lép fel.active earth pressure aktiver Erddruck 
aktív klórAz a klórmennyiség mg/l-ben kifejezve, amelyet a víz a beadagolt klórból 1/4-1/2 vagy 1 órás behatási idő után már nem képes megkötni.residual chlorine Aktivehlor, wirksames Chlor, freies Chlor, Chlorüberschuß 
aktív talajrétegAz a talajréteg-vastagság, melyben az aktiv gyökérzóna foglal helyet. Talajgenetikai szempontból a talajok A és B szintje alkotja.topsoil, surface soíl Bodenkrume, Mutterboden 
aktív vízgyűjtő területMedence terület kivételével lecsapolatlan alkatrészeket.active basin areaBasin area excluding undrained parts.wirksames EinzugsgebietEinzugsgebiet ohne die abflußlosen Anteile.
aktív vízkészlet-gazdálkodási mérlegOlyan vízmérleg, amely a vízhasználók vízigényének mind mennyiségi, mind minőségi tekintetben történő kielégítése mellett még bizonyos mértékűnél (a magyar gyakorlatban 10 %-nál) nagyobb, még nem hasznosított vízkészletet mutat ki.active balance of water resources aktive Wasservorratsbilanz 
aktív vízvédelem(különös értelemben:) A bányavízbetörések megelőzése érdekében lett műszaki intézkedések összessége (elsősorban a vízszint süllyesztése).active water protection aktiver Wasserschatz 
aktivált kovasavVízüvegből aktiváló szer (ammónium-szulfát, kénsav, hipoklóros-sav vagy szénsav stb.) hozzáadásával készült (segéd) derítőszer.activated silica aktivierte Kieselsäure 
alacsony áramlási csatornaFolyómeder által elfoglalt alacsony áramlási periódus. low-flow channelStream channel occupied during periods of low flow.NiedrigwasserbettGerinneanteil, der bei Niedrigwasser ausgefüllt ist.
alacsony nyomású levegőztető berendezésSzerkezeti elemei a mechanikus légszűrő, nagynyomású ventilálortelep, a légelosztó csőhálózat, valamint az üzemi nyomást ellenőrző és légszállító műszer.low-head aerator Niederdruck-Belüftungsanlage 
alagcső; dréncsőÁltalában égetett agyagból vagy betonból, vagy műanyagból készült 5-20 cm közötti változó átmérőjű, a terepszint alatt elhelyezett cső, a talajnedvesség, és talajvízszint szabályozására, esetleg az altalaj öntözésére.drainConduit or small open channel by which water is removed from a soil or an aquifer by gravity in order to control the water level.Entwässerungsstrang, Ablaufrinne, DrainageLeitung oder kleines, offenes Gerinne, über welche Wasser durch Schwerkraft aus dem Boden oder einem Grundwasserleiter zur Regelung des Wasserspiegels entfernt wird.
alagcsőhálozatAz alagcsövek térszín alá épített mesterséges rendszere. Általában a felszín alatti káros vizek elvezetésére (talajvízszín-szabálvozás), ritkábban öntözésre szolgál. A talajvízszín szabályozására létesített ~ szívókból, gyűjtőkből és főgyűjtőkből álldrainage system Entwässerungssystem 
alámerít; elmerít; elsüllyeszt; lenyom; elönt; elárasztA gátnak/duzzasztónak olyan állapota, amikor a víz magasságának emelésével (folyási oldalon) vízszint egyenlő, vagy magasabb, mint a gát gerincén.submergenceCondition of a weir when the elevation of the water surface on the downstream side is equal to or higher than that of the weir crest.EintauchtiefeZustand eines Wehres, wenn die Höhe des Wasserspiegels flußabwärts gleich oder höher ist als die der Wehrkrone.
alámosás; kimosásEróziós tevékenység - különösen helyi erózió -, mely során a folyók vizei, a kitermelő és szállító helyekről kimossák az üledéket és távol viszik a medertől és a partoktól.scourErosive action - in particular, pronounced local erosion - of water in streams, in excavating and carrying away materials from the bed and banks.Auskolkung, KolkErosiver Vorgang - insbesondere ausgesprochen lokale Erosion - bedingt durch den ständigen Wasserfluß in einem Flußbett, bei dem Material aus dem Flußbett oder von den Flußufern ausgeräumt und weitertransportiert wird.
alapdíjValamely szolgáltatás díjtételének az a része, amelyet az igénybevétel lehetősége fejében akkor is meg kell fizetni, ha tényleges igénybevételre nem kerül sor. A vízgazdálkodásban az öntözővíz díjrendszerében az ~ az öntözésre berendezett terület nagysága alapján fizetendő.minimum charge, base fee Grundgebühr 
alaplemezVízépítési műtárgy vasbetonból vagy betonból készült alapozási része. Erre kerülnek a műtárgy falai, pillérei és szárnyfalai. Az alapozáson kívül célja, hogy meghosszabbítsa a műtárgy alatt gyakori szivárgási utat.base plate, floor Grundplatte, Werkboden 
alapozási síkFöldből épített völgyzáró gátnak a teherviselő talajjal közvetlenül érintkező felülete, mely rendesen több-közel vízszintes-síkból áll.foundation plane, datum surface/plane aire fonds Gründungsebene, Gründungsfläche 
alap-szélesség(árvíz hidrográfia)Vihar által kiváltott lefolyás kezdete és vége között eltelt időintervallumbase-width (of a flood hydrograph)Time interval between the beginning and the end of the direct runoff produced by a storm.Basisbreite (einer Hochwasserganglinie)Zeit zwischen Beginn und Ende eines durch Starkregen verursachten Abflusses.
alapszint; referencia magasságVízszintes felület referenciaként való használata az emelkedések, magassági változások vizsgálatához.datum levelHorizontal surface used as a reference to which elevations are related.BezugshöheHorizontale Bezugsfläche für Höhen.
alapterhelésA vízfolyások hozamának az a része, amely a talajon keresztül ( az az felszín alatti táplálással) szívárog a mederbe, amelyhez a csapadékból közvetlenül származó víz hozzáadódik.base flow Grunddwasserabfluß , Basisabfluß, Abflußgrundwert 
alaptörésAz altalaj oldalirányú kitérése az alap alól, túlterhelés hatására.base failure, soil failure/rupture Grundbruch 
alapvízerőműOlyan vízerőmű, amely túlnyomó részben az energiarendszer napi menetrendjének a bázisában üzemel.base-load hydroelectric plant Grundlastwasserkraftwerk 
albedóA légkörön keresztül érkező sugárzás visszaverődésének mértéke albedoRatio of reflected to incoming radiation, usually given in per cent.AlbedoVerhältnis reflektierter Strahlung zur Einstrahlung, wird normalerweise in Prozent angegeben.
algás bevonat; perifiton(1)Víztest alatti gyökeres vízi növények bázisa, vízi szervezetek társulása. (2)A vízi növények komplex keveréke. periphytonAssociation of aquatic organisms attached or clinging to rooted water plants above the base of the water body.Aufwuchs, Periphyton(1) Aquatische Organismen, die an festverwurzelte Wasserpflanzen im Gewässer gebunden sind.;(2) An eine feste Unterlage gebundene Mikroorganismen. (DIN 4049)
alga-virágzásAz algák hirtelen elszaporodása a víztesten.algal bloomSudden proliferation of algae in a water body.AlgenblüteEine plötzliche, massenhafte Vermehrung der Algen in einem Gewässer.
aliquot mennyiségA törzsoldatok pontosan ismert hányada, amelyből a meghatározásokat (analíziseket) elvégzik. Az ~ben mért anyagmennyiségből szorzással kapjuk a minta anyagtartalmát.aliquot quantity aliquote Quantität/Menge 
alkalmazott hidrológiaA hidrológiának olyan ága, mely összefüggő víz-erőforrások fejlesztésére és kezelésére utaló alkalmazási területapplied hydrologyThat branch of hydrology which refers to its application to fields connected with water-resources development and management.angewandte HydrologieZweig der Hydrologie, der auf die Erschließung und Bewirtschaftung von Wasservorkommen gerichtet ist.
alklórossav(HCIO) a víz klórozásakor keletkezik .hypochloric acid Hypochlorsäure 
allochtonMásutt keletkezett (szárazfölden a vízzel szemben, hasonló vagy eltérő másik termőhelyen stb.).allochthonous allochthon 
alluviális jellegű folyószakaszA kanyargós és felföltöltődő folyószakaszoknak gyakran használt közös elnevezése. Az alluviális szó itt nem a talaj geológiai korára vonatkozik, hanem azt fejezi ki, hogy a folyó medre ugyanolyan eredetű anyagú, fajsúlyú, szemnagysága és súrlódási ellenállású, mint amilyen a görgetett hordaléka.alluvial river reach alluvialer Flußabschnitt 
alluviális síkság;detrituskúpFolyóközi üledékkel feltöltött síkságalluvial plain;detrital fan;Plain formed by the deposition of alluvial material eroded from areas of higher elevation.Schwemmlandebene, alluviale AufschüttungsebeneEbene, entstanden aus Ablagerungen alluvialen Materials, das in Gebieten höherer Lagen erodiert wurde.
allúvium mederA folyók által létrehozott és felhalmozódott, vízi eredetű mederben, vagy a parton lerakódott kőzettörmelék, hordalék (kavics, homok, agyag), amely része, vagy része volt a folyó vízében mozgatott hordaléknak.alluvial channelChannel with a movable bed in loose sedimentary materials.alluviales GerinneGerinne mit veränderlichem Bett in lockerem Sedimentmaterial.
allúvium; hordalékosVízi eredetű mederben, vagy a parton lerakódott kőzettörmelék, amely része volt a folyóvízben mozgatott hordaléknak. alluvial(1) Of, pertaining to, or consisting of alluviumalluvial, angeschwemmt(1) Von, zugehörig oder bestehend aus Alluvium; abgelagert von einem Fließgewässer oder zu einer solchen Ablagerung gehörend.;(2) Unverfestigtes, rezent abgelagertes Material.
alsó biztonsági térTöbbcélú, nagyméretű víztározók tározóterének alsó, kizárólag tartalékvizet tároló része.lower storage space unterer Stauraum, untere Sicherheitsschicht 
alsó öbölA folyami vízerőmű vizerőtelepének vagy hajózsilipének alvízi oldalán kialakított mederszélesítés.tailwater bay, downstream bay untere Bucht 
alsó szakaszonOlyan szakaszjellegű, hogy a folyó munkaképessége ott kisebb, mint a víz és hordalék továbbszállításához szükséges munka. A folyó a hordalékának zömét lerakja és az így keletkezett hordalékkúpon középzátonyokat épít, amelyekből szigetek képzőnek, mellékágak keletkeznek.lower reachPart of a stream channel in the lower region of a drainage basin.untere Flußstrecke, unterer FlußabschnittTeil einer Flußstrecke in der unteren Region des Einzugsgebietes.
altalaj; fenékrétegAlsó talajréteg, egy sekély mélységben, melyet nem ért el a talajművelés.subsoilUnderlying soil layer, at a shallow depth, not reached by tillage.UnterbodenNicht sehr tief gelegene Bodenschicht, die normalerweise nicht durch Bodenbearbeitung erreicht wird.
altalajöntözésOlyan öntözés, amely a talajszín alatt (nyílt árokban vagy talajcsövekben) juttatja el a növényzethez a szükséges öntözővizet. A talajfelszín alá vezetett víz a kapilláris szívóerő hatására kerül az aktív gyökérzónába.subirrigation, subbing unterirdische Bewässerung 
alumínium-kloridAz alumínium sósavas sója, melynek 5-10%-os oldatát vizek derítésére használják.aluminium chloride Aluminiumchlorid 
alumínium-szulfátAz alumínium kénsavas sója, melynek 5-10%-os oldatát vizek derítésére használják.aluminium sulphate Aluminiumsulfat 
alvízA folyónak vagy csatornának a vízlépcsőt követ szakasza.tailwaterWater located just downstream from a hydraulic structure on a stream.UnterwasserWasser unmittelbar unterhalb von hydraulischen Bauwerken in einem Fließgewässer.
alvízcsatornaAz üzemvízcsatornának a vízerőtelep és a befogadó közötti szakasza.taílrace, tailwater canal Untergraben , Unterwasserkanal 
alvízi mederkotrásA vízlépcsők alvízében a hasznos esés növelése vagy a hajózási viszonyok javítása érdekében végzett mederkotrás.tailwater channel dredging Unterwasserbaggerung 
alvízí rézsűFöldből vagy kőhányásból épített völgyzáró gátnak a víztérrel ellentétes oldalát határoló, a vízszintessel állandó vagy szabályosan változó szöget bezáró, többnyire sík határfelülete. Árvédelmi töltések esetében mentettoldali vagy levegőoldali rézsűnek nevezik.tailwater-side slope, downstream slope luftseitige Böschung, Außen-/Luftböschung / 
alvízszintA vízszint magassága meghatározott alapfelület felett a vízfolyás vízlépcső alatti szakaszán abban a vízlépcsőtől mért távolságban, amelyben a vízlépcső vízszintmódosító hatása már nem érvényesül.tailwater level, lower pool elevatíon Unterwasserstand , Unterspiegelhöhe 
alvízszint-szabályozóAz öntözőcsatornák alvízszintjét a kívánt értékhatáron tartó berendezés.tailwater level regulator, AVIO gate, AVIS gate AVIO-Verschluß , AVIS-Verschluß 
alzatA környezettanban az a szilárd felület, amelyen az élőlények megtelepednek vagy mozognak. A levegőn minden élőlénynek ~ra van szüksége, míg a vízben lebegő (plankton) és úszó (nekton) szervezetek anélkül élnek. Az ~ra települő (szesszilis) vízi élőlények néha (járművek fenekén, távvezetékek csöveiben, műtárgyak felületén) kellemetlenséget vagy kárt okoznak.substratum Substrat 
anaerobOlyan anyag, közeg v. környezet jelzője, amely nem érintkezik levegővel, így nincs benne szabad oxigén. Az ~ élőlény szabad oxigén nélkül, kötött oxigén vagy más hidrogénakceptor felhasználásával él.anaerobic anaerob 
anaerob iszapkezelésA szennyvíztisztításnál keletkező nyers- és fölös eleveniszap 30-35 °C-on anaerob körülmények között való biológiai kondicionálása. A rothasztás elsődleges célja az iszap víztartalmának, ezzel együtt térfogatának csökkentése, a szerves anyag lebontása olyan mértékig, hogy jelentős oxigénigény már ne lépjen fel. Az ilyen rothadás illósav- és metántermelő baktériumok együttes tevékenységének eredménye.anaerobic/mesophilic digestion anaerobe/mesophile Schlammfaulung/Faulung, Fäulen , Ausfaulen , Ausfäulen , Vergärung 
anaerob kontakt szennyvízkezelésNagy oldott szennyezettségű (BOI) anaerob úton bontható ipari szennyvizek (konzervgyári, húsipari, sörgyári, szeszipari szennyvizek stb.) kezelésére alkalmazott eljárás. Az anaerob rendszerben (30-35 °C-on) 10-14 kg/m3 sejtkoncentráció, 1-4 napos tartózkodási idő, 0,5-10 kg/m3 napi BOI-terhelés mellett a szennyvíztől függően 60-95 %-os BOI-eltávolítás érhető el.anaerobic-contact sewage treatment anaerobe Kontaktbehandlung von Abwässern 
anaerob körülmények közöttA víznek olyan állapota, melynél olyan alacsony a benne oldott oxigén mennyiség, hogy az anaerob baktériumokat nem képes fenntartani.anaerobic conditionCondition of water in which the dissolved oxygen is too low to support aerobic bacteria.anaerober ZustandZustand des Wassers, in dem der Gehalt an gelöstem Sauerstoff für aerobe Bakterien zu niedrig ist.
analóg modellÁbrázolása fizikai rendszer (prototípus) egy analóg fizikai rendszer, például hogy hogyan viselkedik az analóg kb (vagy éppen) szimulálja, hogy a prototípus. Analóg hidrológiai modellek leggyakrabban szimulálni a víz áramlását a csatorna (vagy egy porózus közegben) a áramlása elektromos áramot egy áramkörben álló ellenállások és kondenzátorok. analogue model; analog model (A);analogue;Representation of a physical system (prototype) by an analogous physical system, such that the behaviour of the analogue approximately (or exactly) simulates that of the prototype. Analogue models in hydrology most frequently simulate the flow of water in a channel (or through a porous medium) by the flow of electric current through a circuit composed of resistors and capacitors.AnalogmodellDarstellung eines physikalischen Systemes (Prototyp) durch ein analoges physikalisches System in der Weise, daß das Verhalten des analogen Systemes in etwa (oder exakt) das des Prototypes simuliert. In der Hydrologie simulieren Analogmodelle meistens das Fließen von Wasser in einem Gerinne (oder durch ein poröses Medium) durch das Fließen eines elektrischen Stromes durch einen aus Widerständen und Kondensatoren bestehenden Stromkreis.
analógiaÁltalában bizonyos folyamatok egyes, de nem az összes homológ jellemzői, alkotóelemei közötti egyértelmű kapcsolat, igen gyakran megegyezés. így van ~ pl. a homogén talajban lejátszódó szivárgás és az elektromos áramnak elektroliten való áthaladása között, vagy a diffúzió és a hővezetés között.analogy Analogie 
anemométer;szélmérőA szél erősségének vagy a légáram sebességének meghatározására szolgáló műszer. anemometerInstrument which measures wind speed or wind speed and direction.Windmesser, AnemometerGerät zur Messung der Windgeschwindigkeit oder zur Messung von Windgeschwindigkeit und Windrichtung.
angolnafogóA méretes és ivarérett angolnák fogására szolgáló ideiglenes szerkezet. Az angolnák visszafogása történhet: vörsökkel kialakított, 15x15 mm-es szembőségű varsával, fényzárral és horoggal.eel catcher Aalfanggerät 
anioncsereA vízben oldott anionok kicserélésére szolgáló eljárás. Szűrőanyagként szerves alapanyagú gyantákat használnak, melyek a vízben oldott anionokat hidroxíl-ionokra cserélik ki. A víz ezáltal erősen lúgossá válik. A regenerálást szódaoldattal vagy nátrium-hidroxiddal végzik.anion exchange Anionenaustausch 
anomáliaA (hídro)meteorológíában: bizonyos elemek évi, havi, napi értékének a sokévi átlagtól (íll. a normálistól) való eltérése.anomaly Anomalie, Regelwidrigkeit 
anticiklonA tágabb környezethez képest nagy légnyomású terület felett kialakuló légköri helyzet.anticyclone Antizyklon , Antizyklone , Hoch(druck-gebiet) 
antidűnékMobil ágy formák fordulnak elő patak sebesség magasabb képező dűnék és a repülő ágy. Antidunes gyakran mozog felfelé.antidunesMobile bed forms which occur at a stream velocity higher than that which forms dunes and plane beds. Antidunes commonly move upstream.Antidüne,Bewegliche Sohlenform, die bei einer Strömungsgeschwindigkeit vorkommt, die höher ist als diejenige, die Dünen und flache Sohlen bildet. Antidünen bewegen sich gewöhnlich stromaufwärts.
antiklinálisEllentétes irányú, erők hatására a kéreg legfelső részében (kéreghéj) keletkező redőalakulat:változatos (kiemelkedő, elhajló, visszahajló, töréssel szétváló) formában kifejlődő boltozat.anticline Antiklinale 
antiklinóriumHegységláncolatokat alkotó, nagy kiterjedésű, összetett boltozatalakulás. Lehet egyszerű, összetett és ívelt alakú, de mindig erősen gyűrt (vagy törve gyűrt) redőkből álló szerkezeti övezet.anticlinorium Antiklinorium 
anyagcsereAz élő szervezetben állandóan lejátszódó anyag- és energia-átalakulások összessége, aminek folyamán a létfenntartáshoz szükséges anyagokat a szervezet felveszi, testének anyagaivá asszimilálja, a bennük rejlő kémiai energiát munkává és hővé alakítja (dísszimiláció), a felesleges anyagokat (bomlástermékek) pedig kiválasztja. A vízminőségre a vízi élőlények ~jének döntő hatása van.metabolism Stoffwechsel , Metabolismus 
anyagforgalomA különféle elemek, vegyületek, anyagok helyváltoztatása az egyedi anyagcsere folyamán (individuális ~), élőlénytársulások, ökoszisztémák életében (cenotikai ~), ill. az élő és élettelen természetben (biológiai ~).turnover of substances Stoffhaushalt , Stoffumsatz 
anyaggödörA földművek építéséhez szükséges anyag kitermelése céljából a terepen nyitott felszíni anyagfejtő hely (rendszerint gödör) árvízvédelmi töltések előtt.borrow-area/pit Baustoff-/Entnahmegrube / Erdentnahmestelle 
anyamederA völgyfenékbe mélyedt folyóágy, mely a kis- és középvizet szállítja. A kis- és közép víz egy része rajta kívül a mellékágakban és fattyúágakban is lefolyhat.main channel Hauptbett , Hauptarm , Mutterlauf, Bett des Mutterlaufs 
apadásFolyó vagy állóvíz vízszintjének (ill. vízhozamának) süllyedése. recessionPeriod of decreasing discharge as indicated by the falling limb of a hydrograph starting from the peak.Rückgang,Periode abnehmenden Abflusses, dargestellt durch den fallenden Ast vom Scheitel einer Ganglinie aus.
apadási görbeA vízfolyások hozamának tartósan száraz időben bekövetkező csökkenését ábrázoló vonal.depletíon curve, recession curve Trockenwetterkurve, Trockenwetterauslauftlinie Rezessionskurve 
apadó ágAz árhullámképnek a tetőzés utáni, csökkenő vízállású (vízhozamú) szakasza.falling limb, recession fallender Ast, absteigender Ast 
apály(1)A tenger szintjének süllyedése a tengerjárás napi menetében. (2)Az árapály jelensége a közeli égitestek egymásra gyakorolt tömegvonzása által egymáson létrehozott alakváltozások. Földi értelemben az árapály vagy régies nevén tengerjárás a tenger szintjének periodikus emelkedése (áradat vagy dagály) és süllyedése (apály), melyet a Hold és a Nap vonzásának befolyása okoz. ebbFalling tide.Ebbe(1) Fallende Tide.;(2) Das Fallen des Wassers vom Tidehochwasser zum folgenden Tideniedrigwasser. (DIN 4049)
archaikusAzokra a területekre vonatkozik amelyeknél szinte teljesen hiányoznak a felülti vízelvezetések.arheicRelates to areas which almost completely lack superficial drainage.arheischBezieht sich auf Gebiete, die fast vollständig ohne Oberflächenabfluß sind.
areális csökkentő tényező (csapadék)Aránya, az átlagos csapadék területi egy adott időtartam és az adott bevallási időszak egy átlagos csapadékmennyiség pont ugyanannyi ideig és ugyanolyan bevallási időszak ugyanazon a területen.areal reduction factor (of rainfall)Ratio of a mean areal rainfall for a given duration and given return period to a mean point rainfall for the same duration and same return period in the same area.flächenbezogener Korrekturfaktor (des Niederschlages)Verhältnis des mittleren Gebietsniederschlages für eine gegebene Dauer und ein gegebenes Wiederkehrintervall zum mittleren Punktniederschlag gleicher Dauer und gleichem Wiederkehrintervall in demselben Gebiet.
ariditási tényezőÉghajlati jellemző, az adott területen fizikailag lehetséges párolgás és az átlagos csapadék viszonya.aridity index/factor Ariditätsfaktor 
Arkhimédész törvényeSzerint a folyadékba merült testre ható felhajtóerő nagysága egyenlő a test által kiszorított folyadék súlyával.Archimedes’ principle Archimedisches Prinzip 
artézi csúcsMagasság a piezometric felület artézi víztartó felett egy adott adat.artesian headElevation of the piezometric surface in an artesian aquifer above a given datum.artesischer DruckHöhe des Druckspiegels in einem artesischen Grundwasserleiter oberhalb eines bestimmten Bezugspunktes.
artézi forrásOlyan forrás, mely nyomás alatt álló artézi rétegvizek hasadékokból vagy más nyílásokból történő kiáramlásából ered.artesian springSpring yielding water from an artesian aquifer, generally through some fissure or other opening in the confining bed that overlies the aquifer.artesische QuelleQuelle, deren Wasser aus einem artesischen Grundwasserleiter austritt, im allgemeinen aus Spalten oder anderen Öffnungen in der ansonsten undurchlässigen Deckschicht, die den Grundwasserleiter überlagert.
artézi kútA rétegvizet megcsapoló kútartesian wellWell tapping a confined or artesian aquifer in which the static water level stands above the surface of the ground.artesischer BrunnenBrunnen, der gespanntes oder artesisches Grundwasser faßt, dessen hydrostatische Höhe oberhalb der Bodenoberfläche liegt.
artézi medenceGeológiai strukturális jellemzője, gyakran fontos méreteket, ahol a víz alatt csak artézi nyomás.artesian basinGeological structural feature, often of important dimensions, in which water is confined under artesian pressure.artesisches BeckenGeologische Struktur, häufig größeren Ausmaßes, in der das Wasser unter artesischem Druck steht.
artézi vízOlyan, nyomás alatt álló rétegvíz, amely víztartó rétegének megcsapolása után a felszínre vagy a felszín közelébe emelkedik.artesian water artesisches Wasser 
artézi víztartó kőzegVíztartó akinek piezometric felülete felett helyezkedik el a felszín (olykor lazán, mint syn. A zárt vízadó).artesian aquiferAquifer whose piezometric surface lies above the ground surface (sometimes used loosely as syn. for confined aquifer) .artesischer Grundwasserleiter,Grundwasserleiter, dessen Druckspiegel sich oberhalb der Bodenoberfläche befindet. (Manchmal allgemein als Synonym für gespanntes Grundwasser verwendet.)
aszály indexSzámított érték, amely kapcsolatban áll néhány fokozódó tartós hatással és kóros nedvesség hiánnyal. A hidrológiai aszály index megfelelő szint alatt jelent a patakokban, tavakban, víztározókban, és hasonlókban kóros elváltozást.Azonban, a mezőgazdasági aszály indexnek kapcsolódnia kell abszolút, vagy rendellenes kipárolgás hiányához.A havi csapadékösszegek és a havi középhőmérsékletek adataiból számítható. Ezekből lehet meghatározni – bizonyos súlyozások és korrekciók bevezetésével – azt a viszonyszámot (az indexet), amely az egyes évek aszályosságának erősségét jól tükrözi, s amely elég szoros kapcsolatot mutat a gazdasági növények terméshozamával. drought indexComputed value which is related to some of the cumulative effects of a prolonged and abnormal moisture deficiency. An index of hydrological drought corresponding to levels below the mean in streams, lakes, reservoirs, and the like. However, an index of agricultural drought must relate to the cumulative effects of either an absolute or an abnormal transpiration deficit.TrockenheitsindexBerechneter Wert, der sich auf einige, sich summierende Wirkungen eines anhaltenden und anormalen Feuchtigkeitsmangels bezieht. Er ist ein Indikator hydrologischer Trockenheit, der Wasserständen unterhalb des Mittels in Flüssen, Stauseen, Seen usw. entspricht. Ein Indikator für Dürre im landwirtschaftlichen Sinn muß sich jedoch auf die kumulativen Wirkungen eines absoluten oder anormalen Mangels der Pflanzenverdunstung beziehen.
aszály; szárazságHosszabb vagy észrevehető/jelentős csapadék hiány.droughtProlonged absence or marked deficiency of precipitation.Trockenheit, Dürre,Anhaltendes Fehlen oder deutlicher Mangel an Niederschlag.
aszimmetriatényezőStatisztikai minták eloszlásának a normális eloszlástól való eltérését kifejező mérőszám.skewness Skew-Beiwert , Schiefe 
atektonikus mozgásukA felhalmozódott szárazföldi vagy tengeri (meredek partszegélyi) lejtőtörmelékben a gravitációs erő hatására létrejövő tömegátrendeződések. Az ~ szárazföldön átnedvesedés (vagy földrengés hatására ezenkívül talajfolyás), tengerben (nagyerejű földrengés hatására) óriási méretű iszapcsúszás formájában jelentkeznek.non-tectonical movements atektonische Bewegungen 
atommag; kondenzációs mag(1) Különlegesen parányi részecske vagy ion, amely hozzásegíti a légköri vízgőz folyadékká vagy szilárd fázissá történő alakulását, vagy folyadék szilárd fázissá történő alakulását. (2) A lehűlésen kívül a csapadék kialakulásához a légkörben lebegő apró, (~0,1–1,0 mm átmérőjű) aeroszol részecskékre, amelyeket kondenzációs vagy szublimációs magnak neveznek.A kondenzációs magvak anyagukat tekintve leggyakrabban ammónium-szulfátot ((NH4)2SO4) vagy sót (NaCl) tartalmazó, vízben oldódó részecskék.nucleus (condensation, crystallization)Special minute particle or ion on which operates the passage from atmospheric water vapour to the liquid or solid phases, or of water from the liquid to the solid phase.Kondensationskern, KondensationskeimSpezielles, winziges Teilchen oder Ion, an dem die Umwandlung atmosphärischen Wasserdampfes in die flüssige oder feste Phase stattfindet, bzw. flüssigen Wassers in die feste Phase.
autochtonHelyben keletkezett, a kérdéses biotópban létrejött.autochthonous autochthon 
autogréderPontos terepegyengetésre használt önjáró földgyalu, vágókése az első és hátsó kerekek között helyezekedik el.motor grader Motorerd-/Motorstraßenhobel , Motorgrader 
autokorrelációAz adatsor és egy eltoltjának korrelációja. Az autokorrelációval periódusok mutathatók ki az adatsorban.autocorrelationInternal correlation between members of a series of observations ordered in time or space. (DST)Autokorrelation,Korrelation zwischen den Gliedern einer nach Zeit oder Raum geordneten Beobachtungsreihe.
autokorrelációs együtthatóAutokorrelációs együtthatóval mérhető az autokorreláció mértéke. Egymástól időegységnyi távolságra álló elempárok korrelációs együtthatója.autocorrelation coefficientMeasure of the autocorrelation between pairs of a series given by their covariance divided by the variance of the series. (DST)AutokorrelationskoeffizientMaß für die Autokorrelation zwischen Wertepaaren einer Reihe, bestimmt durch ihre Kovarianz geteilt durch die Varianz der Reihe.
autokorrelációs; sorkorrelációsIdősorok egymást meghatározott időbeni távolságokban követő értékei közötti kapcsolat.serial correlationCorrelation between members of a sample of a time (or space) series and those members lagging behind or leading by a fixed interval in time (or space) . (DST)Reihenkorrelation,Korrelation zwischen Gliedern einer zeitlichen (oder räumlichen) Folge und solchen Gliedern, die zeitlich (oder räumlich) in einem festen Abstand voraus- oder zurückliegen.
automata állomásOlyan állomások ahol a műszerek automatikusan, kódok formájában állítják elő és továbbítják vagy rögzítik az észleléseket.Az észlelések esetleges azonnali vagy szerkeszthető formában történő továbbítását a kiépített rádióállomás teszi lehetővé (TR)automatic stationStation at which instruments make and either transmit or record observations automatically, the conversion to code form, if required, being made either directly or at an editing station. (TR)automatische MeßstationMeßstation, an der Geräte automatisch beobachten und die Beobachtungswerte aufzeichnen und/oder weiterleiten, wobei eine eventuell erforderliche Verschlüsselung direkt in der Meßstation oder an einer Ausgabestation erfolgt.
automatikus légtelenítőA nyomóesőhálózatba szorult levegőt kieresztő (rendszerint úszós) csőszerelvény.air-relief valve (automatisches) Entlüftungsventil 
automatikus vízminőség-regisztrálásA vízminőséget jellemző komponensek, ill. paraméterek önműködő berendezéssel történő folytonos mérése, az adatok rögzítése, esetleg távjelzése.automatic water-quality recording automatische Registrierung der Wasserbeschaffenheit 
automatikus zsilipA víz levezetését szabályozó. a víz áramlását önműködően befolyásoló műtárgy.automatic regulator automatischer Verschluß 
autoregresszív folyamatAz idősor egyes értékei függvényei a megelőző számértékeknek.autoregressive processProcess which produces series having autocorrelation and random components.autoregressiver Vorgang,Vorgang, der Reihen mit Autokorrelation und Zufallskomponenten produziert.
autoregresszív sorozatokMegvalósítása egy autoregresszív folyamat.autoregressive seriesRealization of an autoregressive process.autoregressive Reihe,Realisierung eines autoregressiven Vorganges.
autotrófiaOxidált szervetlen tápanyagok redukálására képes, szerves anyagait önellátóan szintetizáló szervezet táplálkozásmódja.autotrophy Autotrophie 
axiális szivattyúLapátkerekébe a folyadék tengelyirányban lép be és onnan ugyancsak tengelyirányban távozik.axial-flow pump Axialpumpe, axiale Kreiselpumpe 
axiális turbinaOlyan turbina, amelyben az áramlás a járókerékben a tengelytől általában állandó távolságban van.axial-flow turbine Axialturbine, axiale Turbine 
aximetrikus folyásOlyan folyás ahol az áramvonalak meridionalis síkban elhelyezkedve haladnak keresztül egyenes vonalban és minden sík ugyanolyan áramvonal mintával rendelkezik.axisymmetric flowFlow in which the streamlines are situated in meridional planes passing through one straight line (axis) and all such planes have the same streamline pattern.achsensymmetrische StrömungStrömung, bei der die Stromlinien auf meridionalen Ebenen durch eine gerade Linie (Achse) verlaufen und alle diese Ebenen das gleiche Stromlinienmuster aufweisen.